หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: ช่วยสละเวลา Vote Thailand Blog award 2013 ( 16 กันยา - 6 ตุลา )